Klachtenregeling D.U.O.

Deze klachtenregeling is van kracht voor D.U.O..

D.U.O. streeft een zo goed mogelijke hulpverlening aan en samenwerking met haar bezoekers. Desondanks kunnen zich situaties voordoen waarin bezoekers zich wensen te beklagen over gedragingen van de kant van D.U.O.. Om deze klachten op een goede manier te behandelen heeft D.U.O. een formele klachtenregeling ontworpen. Iedere bezoekers heeft het recht om gebruik te maken van deze formele procedure.

Uitgangspunt hierbij is dat bezoeker hun klachten kunnen bespreken met de betrokken hulpverlener en diens directe leidinggevende met als doel tot een voor ieder bevredigende oplossing te kunnen komen. Gebleken is dat bespreking van klachten in een vroeg stadium met de direct betrokkenen vaak tot een goed resultaat leidt.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
– D.U.O.
– Klager: De bezoeker van D.U.O. of zijn vertegenwoordiger
– Klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen betreffende gedragingen van D.U.O., gericht aan de directie.
– Gedraging: enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de bezoeker

Artikel 2: De klager

1. Een klacht kan worden ingediend door de bezoeker/mantelzorger.

Artikel 3: Indienen van de klacht

1. De klager kan zijn klacht schriftelijk indienen via de website van D.U.O. op www.dagcentrumutrechtoost.nl.
2. Klachten kunnen direct gemeld worden mondeling/telefonisch.

Artikel 4: Ontvangst van een klacht

1. De directie draagt er zorg voor dat de klacht direct in behandeling wordt genomen. Er volgt ten allertijden een terug koppeling.


D.U.O. is bij Klachtenportaal Zorg onder ID-lidmaatschap nummer 14135 geregistreerd.

×

Hallo!

Neem contact op met een van onze locaties onderin of stuur ons een mail via info@dagcentrumutrechtoost.nl

× Wij staan klaar voor al uw vragen!